นโยบาย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (05/05/2565)
ประกาศเจตจำนงสุจริต (01/04/2565)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (15/03/2565)
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 (มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (09/02/2565)
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (23/11/2564)
หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว452 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (04/08/2564)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื่อฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 (13/03/2563)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (26/02/2563)
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/238 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 (14/01/2563)
นโยบายสำคัญของกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย (17/09/2562)