การตีความ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - ) (09/02/2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - ) (05/02/2564)
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0003/223 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้ถ้อยคำ  (31/03/2563)
การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID 19)) (27/03/2563)
ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (11/03/2563)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - ) (01/02/2562)
ข้อหารืออัตราค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อฯ ที่ กค (กวจ) 0405.2/016886 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561 (26/04/2561)
ข้อหารือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (25/04/2561)