- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (28/06/2565)
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (05/05/2565)
ประกาศเจตจำนงสุจริต (01/04/2565)
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (15/03/2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - ) (09/02/2565)
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 (มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 (09/02/2565)
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) (09/02/2565)
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 534 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (23/11/2564)
หนังสือเวียน ที่ กค 0419.2/ว452 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (04/08/2564)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - ) (05/02/2564)