คำวินิฉัย
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -- (25/03/2565)
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0003/000097 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง ตอบข้อหารือพิจารณาผลการเสนอราของผู้ประกอบการ ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ถึงสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร) (28/01/2564)
หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0003/000060 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง ตอบข้อหารือการค้ำประกันสัญญาจ้าง (ถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด) (14/01/2564)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.4/2725 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรื่อง ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (21/01/2563)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/2685 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (3) (20/01/2563)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/2487 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง ข้อหารือแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (20/01/2563)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/2561 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง ข้อหารือปัญหาการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร (20/01/2563)
หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.4/2471 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรื่อง ข้อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (20/01/2563)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/1780 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (15/01/2563)
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/1781 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการดำเนินการจัดทำสัญญาโดยให้มีผลย้อนหลัง (15/01/2563)