เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครครั้งที่ 1/2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
รายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ส่งสำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่ออังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (รายงาน ผวจ.) ... อ่านต่อ
รายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ส่งสำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง) ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา 23 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศนียบัตรการพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด