เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงานภาครัฐ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด