มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด