คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประกอบด้วยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาเเละให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 
การเผยเเพร่วามรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 การเผยเเพร่วามรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด