ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศแผนปฏฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (18/03/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร (06/08/2563)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน ๑ คัน (06/08/2563)