กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อบรมที่หน่วยงานรัฐจัดให้มี วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
อบรมที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดให้มีขึ้น วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อบรมที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดให้มีขึ้น ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด