กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2549 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด