กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของอบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด