พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนยุทธศาตร์บทที่ 5 
2 แผนยุทธศาสตร์ บทที่ 1 
3 แผนยุทธศาสตร์ บทที่ 2 
4 แผนยุทธศาสตร์ บทที่ 4 
5 แผนยุทธศาสตร์บทที่ 3 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติอบต.หนองกุ่ม 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 
2คู่มือประชาชน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 สรุป มติครม. วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 
3 สรุปมติ ครม.21 ก.ค.63 
4สรุป มติครม. 
5 สรุป มติครม.17 พ.ย.63 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2563 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 
3สรุปผลการจัดซื้อ ปี 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี 
3 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
4กระบวนการลดขั้นตอนการทำงาน 
5 ข้อมูลเชิงสถิติการบริการด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) 
6 ข้อมูลเชิงสถิติการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) 
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) 
8 ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
9 คู่มือประชาชน 
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
12 แผนการจัดหาพัสดุ 
13 แผนผังกระบวนการเรื่องร้องทุกข์ 
14 แผนผังขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ 
15 แผนผังขั้นตอนเรื่องร้องเรียน 
16 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบพาณิชยกิจ 
17 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
18 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ 200 ตร.เมตร กรณี ขออนุญาตใหม่ 
19 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ 200 ตร.เมตร กรณี ต่อใบขออนุญาต 
20 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
21 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(บำรุงท้องที่) 
22 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(ป้าย) 
23 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(ภาษีโรงเรือน) 
24 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณียื่นขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ 
25 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณียื่นขอรับเบี้ยความพิการ 
26 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการกรณียื่นขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
27 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
28 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2562 
29วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
30 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563 
31 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม ประจำปี 2563 
32 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม ประจำปี 2563 
33 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2563 
34 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน พฤษภาคม ประจำปี 2563 
35 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม ประจำปี 2563 
36 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มิถุนายน ประจำปี 2563 
37 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม ประจำปี 2563 
38 สรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน ประจำปี 2563 
39 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
40 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ 
43 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
44 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
45 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 
46 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563) 
47ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 
48แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 
49รายงานติดตามและประเมินผล 
50สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 
51รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปี 2564  
52รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี 2564 
53หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการวิจัยการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการของอบต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อบรมที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดให้มีขึ้น 
2 อบรมที่หน่วยงานรัฐจัดให้มี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง