สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ เลขที่ 333 หมู่ 4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76100 โทรศัพท์ 0 3247 8555 -7 โทรสาร 0 3247 8557 โอเปอเรเตอร์ กด 101 สำนักปลัด กด 102 กองการศึกษา กด 103 กองคลัง กด 104 กองช่าง กด 105 กอสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กด 106 E-mail : admin@hadchaosamran.go.th ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด