กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน (25/07/2563)
การประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน (25/07/2563)