สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (24/07/2563)
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (24/07/2563)
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (24/07/2563)
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (24/07/2563)
ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (24/07/2563)
ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (24/07/2563)