สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษาภาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ... เชื่อมโยง
ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด