พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปี 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
2คู่มือการให้บริการประชาชน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 13 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ,ราคากลาง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
2ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
3 ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
4ข้อ 1 (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
5 ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (5) สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 
6 ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อ 1 (2) แผนการจัดหาพัสดุ 
2 ข้อ 1 ด้านการจัดหาพัสดุ (1) กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
3 ข้อ 1 ด้ายการจัดหาพัสดุ (1) กฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
4ข้อ 2(3)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
5ข้อ 2(4) ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้/รับบริการของประชาชน 
6ข้อ 2(4)รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
7ข้อ 3(3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน 
8 ข้อ 3 (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
9 ข้อ 6 (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานจของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 
10ข้อ 6 (3) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 
11 ข้อ5 (1)หลักเกณฑ์การคัดเลือกสรรหาบุคลากรแลประกาศที่เกี่ยวข้อง 
12 ข้อ5 (2)รายงานผลการคัดเลือกสรรหา 
13ข้อ5 (3) มาตราฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร 
14ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2563 
15ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 2563 
16ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
17ข้อ 1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2562 
18ข้อ 1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 
19ข้อ 1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2563 
20ข้อ 1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 2562 
21ข้อ1(1) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2562 
22ข้อ1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
23ข้อ1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
24ข้อ1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2562 
25ข้อ1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 2562 
26ข้อ1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
27ข้อ1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
28ข้อ1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 2562 
29ข้อ1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2562 
30ข้อ1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือนตุลาคม 2562 
31ข้อ6(1)ประเมินผู้บริหาร 
32ข้อ 4 (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
33ข้อ1 (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 2562 
34 ข้อ2(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
35ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 2562 
36ข้อ 1(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2562 
37ข้อ 1(5)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 
38ข้อ1(5)สรุปผลการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 
2การประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนสายลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ 14 บ้านจังหูน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และตารางแสดงวงเงินงบประม 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 35-001 สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ 14 บ้านจังหูน และหมู่ที่ 12 บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3สัญญาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๓๕-๐๐๑ สายจังหูนบางคล้า หมู่ที่ ๑๔ บ้านจังหูน และหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)