ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลนนทรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/01/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนลาดยางเดิม สายทางแยกสุวรรณศร ถึงหนองข่า (ต่อเนื่องจากเดิม) (10/01/2563)