ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.��������������������������������������������������������������� ���������.��������������������������������������������������������������� ���������.���������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
(5 ราย)
3 (60%) 2 (40%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(6 ราย)
4 (67%) 1 (17%) 1 (17%)
พ.ศ. 2565
(18 ราย)
11 (61%) 6 (33%) 1 (6%)