ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2565
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
จดหมายข่าว
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิสำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
แจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) แจ้งประชาสัมพันธ์...การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้ที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอในปีงบประมาณ 2562 ในด้านต่างๆ เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกประเภท, ผู้ที่มาชำระภาษีประเภทต่างๆ, ผู้ที่เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างกับ อบต.สะตอ,ผู้ปกครองที่รับเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด ฯลฯ สามารถทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจได้ที่ช่องทาง https://itas.nacc.go.th /go/eit/lxbhdq และทาง QR code เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด