พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณสำนักงาน อบต.สะตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๐๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนามะขาม-วังห้าง หมู่ที่ ๑ บ้านตาพลาย (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  
5เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๓๖๐๖๔ สายสามัคคีรังสรรค์หมู่ที่ ๙ - หมู่ที่ ๗ ตำบลสะตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอ 1  
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 1  
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 1  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1  
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่ 1 ี่ 1  
3การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ที่ 1 ี่ 1  
4 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ 1 ี่ 1  
5 การแจ้งขุดดินถมดิน ที่ 1 ี่ 1  
6 การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ที่ 1 ี่ 1  
7 งานจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ 1 ี่ 1  
8 งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ 1 ี่ 1  
9 การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ที่ 1 ี่ 1  
10 แจกจ่ายน้ำประปาและถังน้ำ บรรเทาภัยแล้ง ที่ 1 ี่ 1  
11 ระงับเหตุอัคคีภัย ที่ 1 ี่ 1  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อ 1(1) กฎระเบียบ : กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560