ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 4-0019 สายเนินสูง-เนินสูง หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง หมู่ที่ 9 บ้านจริม ตำบลจริม กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลจริม (14/09/2564)
โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2564)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านตาอ้วน หมู่ที่ 3 บ้านดงงามด้ ด้วยวิ วิธี ธีประกวดราคาอิ อิเล็ ล็กทรอนิ นิกส์ ส์ (e-bidding) (14/09/2564)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2564)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชัยมงคล หมู่ที่8 (e-bidding) (14/09/2564)
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าช้าง หมู่ที่6 (e-bidding) (14/09/2564)
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านงุ้นงาม หมู่ที่ 11 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2564)
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2564)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2564)
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/2564)