ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชัยมงคล หมู่ที่8 (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าช้าง หมู่ที่6 (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 4-0019 สายเนินสูง-เนินสูง หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง หมู่ที่ 9 บ้านจริม ตำบลจริม กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลจริม วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านงุ้นงาม หมู่ที่ 11 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านตาอ้วน หมู่ที่ 3 บ้านดงงามด้ ด้วยวิ วิธี ธีประกวดราคาอิ อิเล็ ล็กทรอนิ นิกส์ ส์ (e-bidding) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านงุ้นงาม หมู่ที่ 11 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 4-0019 สายเนินสูง-เนินสูง หมู่ที่ 5 บ้านเนินสูง หมู่ที่ 9 บ้านจริม ตำบลจริม กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลจริม วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลจริม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐คน ๘ ห้องเรียนสำหรับโรงเรียนอนุบาลตำบลจริม (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจริม สังกัดเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่9 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่9 ตำบลจริม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากบ้านนายหลอดถึงบ้านนายบุญยัง หมู่ที่ 6 บ้านท่าช้าง ตำบบจริม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ทต.จริม เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4-บ้านงุ้นงาม หมู่ที่11 (ซอยข้าง รพ.สต.จริม) อต.ถ. 4 - 0012 เลิศชัย-เลิศชัย ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ทต.จริม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก สายบ้านวังชมภู หมู่ที่7 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ทต.จริม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชประจำเมรุวัดปากลี หมู่ที่ 13 บ้านท่าใหม่ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด