ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเสี้ยวดงพัฒนา) บ้านอาฮาม หมู่ 3 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านสบยาว หมู่ 4 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังวัดดอนชัย) บ้านดอนชัย หมู่ 1 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1-2563 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านคำดี ไชยสลี -นางอุไร จิณะไชย) บ้านสบยาว หมู่ 4 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองอ้อ บ้านวังว้า หมู่ 5 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์(บริเวณป่าสุสาน) บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1-2563 ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำสำหรับศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านท่าวังผา 2 หมูที่ 6 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด