กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด