สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด