ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(74 ราย)
37 (50%) 33 (45%) 4 (5%)
พ.ศ. 2560
(98 ราย)
95 (97%) 3 (3%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(53 ราย)
52 (98%) 1 (2%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(59 ราย)
49 (83%) 10 (17%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(77 ราย)
70 (91%) 7 (9%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(36 ราย)
36 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(6 ราย)
6 (100%) 0 (0%) 0 (0%)