ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(312 ราย)
194 (62%) 118 (38%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(109 ราย)
70 (64%) 37 (34%) 2 (2%)
พ.ศ. 2561
(24 ราย)
10 (42%) 14 (58%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(218 ราย)
113 (52%) 105 (48%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(54 ราย)
27 (50%) 27 (50%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(56 ราย)
25 (45%) 31 (55%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(6 ราย)
5 (83%) 1 (17%) 0 (0%)