ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(9 ราย)
8 (89%) 1 (11%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(23 ราย)
19 (83%) 4 (17%) 0 (0%)