ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������.������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(87 ราย)
41 (47%) 41 (47%) 5 (6%)
พ.ศ. 2560
(94 ราย)
91 (97%) 1 (1%) 2 (2%)
พ.ศ. 2561
(139 ราย)
128 (92%) 11 (8%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(93 ราย)
86 (92%) 6 (6%) 1 (1%)
พ.ศ. 2563
(44 ราย)
36 (82%) 8 (18%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)