ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(862 ราย)
817 (95%) 44 (5%) 1 (0%)
พ.ศ. 2560
(1221 ราย)
1200 (98%) 20 (2%) 1 (0%)
พ.ศ. 2561
(124 ราย)
124 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(157 ราย)
156 (99%) 1 (1%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(9 ราย)
9 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)