ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2562
(126 ราย)
37 (29%) 89 (71%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(34 ราย)
6 (18%) 28 (82%) 0 (0%)