ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(19 ราย)
10 (53%) 8 (42%) 1 (5%)
พ.ศ. 2560
(31 ราย)
21 (68%) 8 (26%) 2 (6%)
พ.ศ. 2561
(45 ราย)
36 (80%) 9 (20%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(51 ราย)
40 (78%) 10 (20%) 1 (2%)
พ.ศ. 2563
(51 ราย)
48 (94%) 2 (4%) 1 (2%)
พ.ศ. 2564
(1 ราย)
0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)