ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางปิยวรรณ พรายหมื่นไวย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีประธานคณะทำงานและเลขาคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร3 สำนักงานเขต
ผู้บริหารและพนักงานสังกัด กฟฉ.3 ร่วมประชุม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายเกรียงศักดิ์ หงษ์ชุมแพ อฝ.บพ.ฉ.3 เป็นประธานเปิดการประชุมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยมีวิทยากร จากคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายจัดทำระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟภ. บรรยายและจัดทำ Workshop ให้กับผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กฟฉ.3 จำนวน 96คน เพื่อนำแนวปฏิบัติจากการทำงานในหน้าที่ เรื่อง การขอข้อมูล การลบการจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย นำมาปรับปรุงให้เป็นแนวทางของ กฟภ. ในภาพรวมต่อไป รายงาน กอก.ฉ.3
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางปิยวรรณ พรายหมื่นไวย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2563 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ให้กับ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร1 กฟฉ.3 ข่าว/ภาพ : คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปิยวรรณ พรายหมื่นไวย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2563 ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ในสังกัด รวม 47 แห่ง ผ่านระบบ Video Conference ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น3 กฟฉ.3 ข่าว/ภาพ : คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
วันที่ 24 เมษายน 2563 นางปิยวรรณ พรายหมื่นไวย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 ประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีประธานคณะทำงานและเลขาคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมเวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร3 สำนักงานเขต
... อ่านทั้งหมด