ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ปัตตานี รับรางวัล G-GREEN ระดับประเทศ ประจำปี 2564
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัล G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
PEA ปัตตานี ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี” วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระวัช ภู่ประดับศิลป์ และนางกัลญา พรหมชัย รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ตามโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี การบริจาคในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 55 คน ผ่านการคัดกรอง จำนวน 45 คน จำนวนเลือดที่ได้จากการบริจาคครั้งนี้ 20,250 ซีซี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ภาวะโลหิตขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลปัตตานี ทั้งนี้ PEA ปัตตานี ได้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
PEA ปัตตานี ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2565
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2565 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี
PEA ปัตตานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพิทักษ์คลองขุด จังหวัดสตูล
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
PEA ปัตตานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพิทักษ์คลองขุด จังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพิทักษ์คลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลตามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยทุกหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมจัดทำพุ่มผ้าป่าที่สวยงาม เพื่อเข้าร่วมในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งได้ยอดเงินทำบุญ ทั้งสิ้น 532,667 บาท ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย นางกัลญา พรหมชัย รองผู้จัดการ(บริหาร) เป็นผู้แทนของผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภุมิภาคจังหวัดปัตตานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพิทักษ์คลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในครั้งนี้
PEA ปัตตานี จัดกิจกรรม “PEA Go Green ”ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อสำนักงานสีเขียว
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
PEA ปัตตานี จัดกิจกรรม “PEA Go Green ”ปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อสำนักงานสีเขียว วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายตูแวดิง โตะกูมาโละ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกิจกรรม PEA Go Green ปลูกต้นไม้ยืนต้นครั้งใหญ่ เพื่อสำนักงานสีเขียว โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นไม้และแสดงเจตจำนงในการเสริมสร้างสำนักงานสีเขียว โดยการปลูกต้นทองกวาว ภายในบริเวณหน้าอาคารแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่มีพันธุ์ไม้ยืนต้นหลายชนิดอยู่ในบริเวณเดียวกัน ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี เป็นการสร้างบรรยากาศความร่มรื่น สวยงามโดยรอบสำนักงาน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินตามนโยบาย Green Office เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้เกิดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนและ เสริมสร้างภูมิทัศภายในบริเวณสำนักงานให้ร่มรื่นน่าอยู่ ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน และผู้มาใช้บริการ
... อ่านทั้งหมด