ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA S3 ประชุมชี้แจง “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน”
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
PEA S3 ประชุมชี้แจง “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ ประธานคณะทำงานการไฟฟ้าโปร่งใส กฟต.3 เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจง “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2564 พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส ณ ห้องประชุม LED 1 อาคาร LED ชั้น 6 สฟต.3 และ กฟฟ.ในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่าน e-space การประชุมชี้แจง “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน” ปี 2564 กฟต.3 ในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2564 ของ กฟต.3 สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีผลการดำเนินงาน ผ่านค่าเกณฑ์ชี้วัด KPI ของแต่ละหน่วยงาน ข่าว/ภาพ กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมิน กฟฟ.โปร่งใส ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ระชุมคณะทำงานตรวจประเมิน กฟฟ.โปร่งใส ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น นายพนมวังค์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงานตรวจประเมิน กฟฟ.โปร่งใส ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม LED1 อาคาร LED ชั้น 6 สฟต.3 ผ่านโปรแกรม Webex ตาม QR Code การประชุมของคณะทำงานตรวจประเมิน กฟฟ.โปร่งใส กฟต.3 ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคโปร่งใสของ กฟต.3 ครั้งที่ 1/12564 ข่าว/ภาพ กองอำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เชื่อมโยง ...
กฟต.3 ประชุมเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
กฟต.3 ประชุมเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของ กฟต.3 ประจำปี 2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมระบบงานบริการในการขอรับรองมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของ กฟต.3 โดยชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานศูนย์ ราชการสะดวก (GECC) กำหนดแผนการดำเนินงานการรับรองมาตรฐานฯ พร้อมตรวจสอบศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.ที่ขอรับการตรวจ GECC โดยข้อมูลในระบบกับข้อมูลในแฟ้มต้องตรงกันนั้น ซึ้ง กบล.ฝวบ.ต.3 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ของ กฟฟ. ที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของ กฟฟ. ที่สังกัด กฟต.3 ประจำปี 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ของ จำนวน 5 แห่ง คือ กฟอ.ระโนด,กฟอ.สะเดา,กฟอ.สายบุรี, กฟส.รามัน,กฟส.มายอ และ กฟส.ควนกาหลง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 49 ท่าน ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เชื่อมโยง ...
ประชุม Conference การไฟฟ้าส่วนภูมภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน ปี 2563
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ประชุม Conference การไฟฟ้าส่วนภูมภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน ปี 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น นายจำเนียร บุญแก้ว ประธานคณะทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟต.3 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม Conference การไฟฟ้าส่วนภูมภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน ปี 2563 พร้อมกับ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. เพื่ออธิบายแนวทางการแก้ไขข้อมูล ให้มีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้ง กฟต.3 และเพื่อ ให้ กฟต.3 มีผลการดำเนินการในช่วงปลายปีผ่านเกณฑ์ชี้วัดที่ 80% ให้ได้ ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เชื่อมโยง ...
PEA S3 เข้ารับรับรางวัลมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563
PEA S3 เข้ารับรับรางวัลมาตรฐานการให้บริการ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี มอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2563 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี 2563 โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2563 โดยมีผู้จัดการและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับรางวัล จำนวน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 1 ระดับก้าวหน้า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กฟจ สตูล 2 ระดับพื้นฐาน จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กฟอ.หาดใหญ่ กฟจ.สงขลา กฟจ.ปัตตานี กฟจ. นราธิวาส กฟจ.พัทลุง กฟอ.สุไหงโกลก กฟส.พังลา กฟส.ปากพะยูน และ กฟย.ปาดังเบซาร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการให้บริการและความยั่งยืนในการดำเนินการตามมาตรฐานต่อไป ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด