ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่า “สพภ.” หรือ “BEDO” เป็นหน่วยงานรัฐ ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานรัฐ จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อให้สิทธิแก่ประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐทุกประเภท โดยหลักการสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ สิ่งใดที่เป็น "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" ย่อมเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือประชาชนทั่วไปได้เสมอ ไม่ว่าผู้นั้นจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ หรือไม่ก็ตามตามหลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ซึ่งการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องการให้ประชาชนตรวจสอบการทำงานของส่วนราชการได้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสมากขึ้น BEDO จึงกำหนดเป็นวาระสำคัญที่จะปรับปรุงพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ BEDO ให้มีมาตรฐาน เช่น จัดสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้บริเวณที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก อยู่ในบริเวณศูนย์ราชการสะดวก มีความเป็นสัดส่วน และมีคณะทำงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ BEDO ได้ตลอดเวลา ที่ www.bedo.or.th หรือ ณ ที่ทำการของ BEDO ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 (ทิศใต้) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ เชื่อมโยง ...
สพภ. แวะมาให้ความรู้ สิทธิ...ของประชาชนที่จะได้รับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
หากท่านพบเห็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบดังกล่าว ได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้ 1? แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยตนเอง จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ? ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ? ศูนย์บริการร่วม ทส. ชั้น G อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2? แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบทางจดหมาย จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ? กล่องรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ บริเวณชั้น 4 และชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ? ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ชั้น 14 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวง/เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 3? แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ anti.corruption@mnre.go.th 4? แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2278 8500 ต่อ 8859 และหมายเลข 0 2265 6312 5? แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่านทางโทรสารหมายเลข 0 2265 6313 6? แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบผ่าน Application จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ ? Google Form รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : https://forms.gle/tbmPwJPvH93DtUYG6 ? ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-petition) : http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59 ?? แหล่งที่มา : http://anticor.mnre.go.th/th/news/detail/81122
เหตุผลที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (SMBEs) ต้องให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม??
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพควรคำนึงถึง (Business & Biodiversity EZ) ถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินกิจกรรมการประเมินผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจากการดำเนินธุรกิจ (Business & Biodiversity Check) ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. และ Global Nature Fund (GNF) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินธุรกิจควบคู่และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่โดยรวมประมาณ 320,696,877 ไร่ ประกอบด้วยระบบนิเวศที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เทือกเขาป่าไม้ ที่ราบ แม่น้ำ ป่าพรุ ป่าชายเลน ทะเล และชายฝั่ง จึงทำให้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่มีความหลากหลายเช่นกัน ได้แก่ พืชไม่น้อยกว่า 10,000 ชนิดพันธุ์ สัตว์ไม่น้อยกว่า 10,000 ชนิดพันธุ์ และจุลินทรีย์ที่ทราบชนิดแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 ชนิดพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่สูง คนไทยได้นำทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร สมุนไพรและอื่นๆ รวมถึงการพึ่งพาการบริการของระบบนิเวศ เช่น การควบคุมสภาพภูมิอากาศ น้ำสะอาด การป้องกันการกัดเซาะของดิน วัฏจักรของสารอาหาร ความงามของธรรมชาติ เป็นต้น แต่สิ่งที่สามารถทำลายความหลากหลายทางชีวภาพให้หมดไปจากโลกนี้ ปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตที่มากเกินไป เช่น การทำประมงเกินขนาด การบุกรุกพื้นที่ป่าจากการขยายตัวของเมือง ภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกิดมลภาวะทางน้ำและอากาศ และการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ทำให้เกิดการแย่งชิงอาหารและทำลายไข่/ตัวอ่อนจนสิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นสูญพันธุ์ สพภ. ได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ จึงจัดทำคู่มือสำหรับผู้ประกอบการจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (SMBEs) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นมีลักษณะเป็นองค์รวมนั้น คือไม่ได้มีเพียงมิติด้านเศรษฐกิจที่เป็นตัวเลข (รายรับ รายจ่าย การผลิต และการบริโภค) เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงมิติด้านสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยผู้ประกอบการการจากฐานทรัพยากรชีวภาพ (SMBEs) สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งได้อาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การท่องเที่ยว งานหัตถกรรม ร้านอาหาร การขนส่ง การก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติ/สิ่งมีชีวิต วนเกษตร เกษตรกรรม ปศุสัตว์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการจึงควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนควบคู่กันด้วย แหล่งที่มา : เว็บไซต์ http://bedolib.bedo.or.th/ (คู่มือความหลากหลายทางชีวภาพ ประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการจากฐานชีวภาพ (SMBEs) ควรคำนึง )
... อ่านทั้งหมด