ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
วีดีโอแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเขต 1 ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 จังหวัดลำปาง
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 13 – 15 กันยายน 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเขต 1 ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 จังหวัดลำปาง เพื่อขยายการให้บริการประชาชนในเขตภาคเหนือ และปฏิบัติตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานใน ทธ. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2 เขต ในปีงบประมาณ 2561
ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเขต 3 ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จังหวัดระยอง
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีร่วมกับตัวแทนศูนย์ข้อมูลกรมทรัพยากรธรณีเขต 1 เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเขต 3 ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จังหวัดระยอง เพื่อขยายการให้บริการประชาชนในเขตภาคตะวันออก และเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี 2561 ให้หน่วยงานใน ทธ. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 2 เขต ในปีงบประมาณ 2561 และได้พาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลฯ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเก็บกวาดบริเวณวัดท่าเรือ ณ ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเขต 1-4 ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 กรมทรัพยากรธรณี โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณีเขต 1-4 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อดำเนินการขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ในระดับภูมิภาค ให้ได้ร้อยละ 80 ตามแผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี โดยมีตัวแทนเขต 1-4 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และเกณฑ์การประเมินผล ในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเพชร และในช่วงบ่าย ทางคณะเจ้าหน้าที่และตัวแทนคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี เขต 1-4 ได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการร่วม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจากนายอุบล มุสิกวัตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายมนตรี เกียรติเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม ให้การต้อนรับ และพาคณะเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลต้นแบบเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมของการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการร่วม สำนักปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
... อ่านทั้งหมด