ข่าวประชาสัมพันธ์
นที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภูมิพัฒน์ คุปตาสา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรีพร้อมคณะฯ แจกถุงยังชีพครัวเรือนที่ ยากไร้ ขัดสน ผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ณ พื้นที่รับผิดชอบ กฟอ.สายบุรี ชุมชน ริมทะเล บ้าน ปาตาตีมอ
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เชิญผู้นำศาสนา(โต๊ะอีหม่าม)ทุก มัสยิด ใน อำเภอสายบุรี
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายภูมิพัฒน์ คุปตาสา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี เชิญผู้นำศาสนา(โต๊ะอีหม่าม)ทุก มัสยิด ใน อำเภอสายบุรี เพื่อ ละหมาด(ฮาญัต)ทำบุญสำนักงาน และ ได้มอบอินทผาลัม เพื่อต้อนรับสู่เดือนศิลอด ได้ หารือแลกเปลี่ยน ปัญหาอุปสรรค ความต้องการ การใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน โดยเฉพาะการต่อ พ่วง รวมทั้งคุณภาพของไฟฟ้า ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้วางแผนนัดหมาย ให้ ไฟฟ้าพบประชาชน แต่ละมัสยิด เพื่อรับแจ้งความต้องการของชาวบ้านต่อไป
Big Cleaning Day
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟอ.สายบุรี ได้ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ความน่าอยู่ ในสำนักงาน อ่านต่อ ...
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) คณะที่ 1 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ VDO Conference ประธานอนุกรรมการฯ GECC คณะที่ ๑ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ] กรรกาอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะตวก คณะที่ I โดยมื รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ประธานอนุกรรมการ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 1 พร้อมด้วย นายจิตติ สุวรรณิก อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพสิฐ สุคันธรส นายโชคชัย หาญนิมิตกุล อนุกรรมการและเลขนุการ นายปัญญาพงษ์ จริโมภาส และนางสาวศรุตา นิยมพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่ผ่านการตรวจคัดกรองเอกสารเบื้องต้น ผ่านระบบ VD0 CONFERENCE ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 ศูนย์ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี เข้าร่วมตรวจประเมิน - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอมายอ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสายบุรี อ่านต่อ ...
PEA สายบุรี เยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ประจำปี2564
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางอรวรรณ แก้วเพ็ชร รองผู้จัดการ(บริหาร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี พร้อมพนักงาน กฟอ.สายบุรี เข้าเยี่ยมเยือนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอำเภอมายอ โรงน้ำแข็งนายอาแซ วาเด็ง และมูลนิธิโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลามพ่อมิ่ง ทาง กฟอ.สายบุรีได้ร่วมหารือและแนะนำเสนองานด้านบริการเสริมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ไฟ พร้อมทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานโครงการสำนักงานสีเขียว โครงการโซล่าเซลล์การใช้พลังงานทางเลือกใหม่ รับฟังปัญหาการใช้กระแสไฟฟ้าส่วนต่าง ๆของผู้ใช้ไฟทั้ง 3 แห่ง โดยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เพื่อส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นให้องค์กรต่อไปในภายภาคหน้า ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด