ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |
ต้อนรับคณะทำงานศึกษาดูงานจาก PEA.N3 (16/12/2558)
ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (16/12/2558)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนเตรียมความพร้อมขยายศูนย์ฯ พื้นที่ PEA จ.สุรินทร์ (16/12/2558)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการประชาชนดีเด่น (16/12/2558)
อบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด จำนวน 51 คน (16/12/2558)