ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน (1จังหวัด 1ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ) พื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา (18/11/2564)
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (16/02/2564)
ผู้บริหารและพนักงานสังกัด กฟฉ.3 ร่วมประชุม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (18/12/2563)
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (28/05/2563)
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (21/05/2563)
ประชุมคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (24/04/2563)
ร่วมประชุมชี้แจงการตรวจประเมินผลมิติ1และมิติ2 ข้อศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน (26/06/2562)
ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้การไฟฟ้าชั้น 1-3 ในสังกัด (25/06/2562)
กฟฉ.3 จัดประชุมทบทวนมาตรา9(8) หมวดการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (19/06/2562)
กฟฉ.3 ขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ระดับ กฟอ.ปธ.และกฟส. รวม33 แห่ง (18/06/2562)