ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ก.ค. - ส.ค. พ.ศ.2564 (21/07/2564)
มาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า พ.ค. - มิย. พ.ศ.2564 (20/04/2564)
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อส่วนราชการ แสกนที่ QR Code ได้เลยครับ (25/01/2564)
มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (15/01/2564)
ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ บทความเรื่อง 1.ยังไม่เซ็นใครเป็นคนเบิก 2.ขออนุญาตหรือไม่ 3.น้องขอดุแลพี่ 4.ใครเป็นคนสั่ง 5.ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้ (26/01/2563)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประกอบการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (24/06/2562)
โครงการศึกษาความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ผ่านระบบ E-Learning Center กพ. (09/04/2562)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ปรับเปลี่ยนโฉมศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกสบายและน่าใช้บริการ (08/01/2560)
PEA อ.สามพราน เข้าศึกษาดูงาน Green Office ที่ PEA บุรีรัมย์ (16/02/2559)
แนะนำเตรียมศูนย์ข้อมูล พรบ.ข่าวสาร PEA บุรีรัมย์ (16/02/2559)