ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 (21/09/2560)
PEA CSR DAY 2017 PEA ห่วงใย ใส่ใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (08/09/2560)
อบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 (25/08/2560)
PEA นครราชสีมา ร่วมประชุมแนะนำหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (25/07/2560)
PEA นครราชสีมา ต้อนรับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (24/07/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รุกคืบ เปิดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่นครราชสีมา (21/07/2560)
ประชุมการจัดทำข้อมูลของศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาและในสังกัด (18/07/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (08/05/2560)
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 แห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2560 (28/04/2560)
การตรวจติดตามการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา โดยคณะทำงานด้านวิทยากร และด้านสนับสนุนข้อมูลระบบสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กฟฉ.3 (11/02/2559)