ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1)ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (04/06/2564)
PEA เตือนภัยจากไฟฟ้าช่วงฤดูฝน (03/05/2564)
ประสัมพันธ์ข่าวสารภัยแล้ง (01/04/2564)
ขออนุมัติขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟประเภท 1 บ้านอยู่อาศัย (05/05/2563)
การประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้การไฟฟ้าชั้น 1-3 ในสังกัด (25/06/2562)
โครงการศึกษาความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ผ่านระบบ E-Learning Center กพ. (21/06/2562)
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง (21/06/2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (19/06/2562)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างยั่งยืน ปี 2562 (14/05/2562)
PEA นครราชสีมา จัดประชุมส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ (25/04/2562)