- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2565 (01/02/2565)
สัญญาจ้างทำความสะอาด ประจำปี 2565 (30/12/2564)
สัญญาจ้างงานก่อสร้าง บริษัท แลนด์ แอน เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริเวณจัดสรรหมู่บ้านโครงการมัณฑนา ห้างหุ้นส่วน จำกัด วุฒินครกาญจน์ (28/12/2564)
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2564 (27/01/2564)
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2564 (27/01/2564)
สัญญาตั้งแต่เดือนมกราคม2561- ถึงปีปัจจุบัน เข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) หัวข้อสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (31/12/2562)
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี 2563 (27/12/2562)
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร ปี 2563 (23/12/2562)
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีนครราชสีมา 3 ฟีดเดอร์ 1 และฟีดเดอร์ 8 เลขที่ จ.นท.001 ลว. 8 กุมภาพันธ์ 2562 (04/03/2562)
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขยายเขต ไฟสาธารณะ ถ.รัตนพิธาน ซ.12 ผจก.กฟส.ต.จอหอ ลว. 27 ธ.ค.2561 เลขที่ใบจัดซื้อ/จ้าง 3001497691 (04/01/2562)