- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กรท.10_2560_01) (06/10/2560)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ (กบษ.10_2560_01) (06/10/2560)
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 11 รายการ พัสดุ รวม 30 รายการ (กบญ.10_2560_04) (06/10/2560)
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภท ลวดเหล็กกลมและลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 5 รายการ (กบญ.10_2560_02) (06/10/2560)
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภทแร็ค ข้อต่อ รวมจำนวน 8 รายการ (กบญ.10_2560_01) (06/10/2560)
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลักประเภทลูกถ้วยไลน์ จำนวน 7 รายการ (กบญ.10_2560_03) (06/10/2560)
ประกาศจัดซื้อรถ Forklift 2.5 ตันและ รถ Handlift (PALLET TRUK) (กกค.10_2560_02) (06/10/2560)
ประกาศตกลงราคาเลขที่ ฉ.3 กบษ.(บอ.) 1099/2560 จัดซื้อบุชชิ่งหม้อแปลง (กบษ.08_2560_07) (11/09/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล) 1073/2560 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าโชคชัย 1 (กบษ.08_2560_05) (21/08/2560)
ประกาศตกลงราคา เลขที่ ฉ.3 กบษ.(รล.) 1074/2560 จัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน Distance Protection Relay ของสถานีไฟฟ้าห้วยแถลง (กบษ.08_2560_06) (21/08/2560)