- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อพัสดุรองประเภท เหล็กรูปรางน้ำ เหล็กฉาก กราวด์วายร์แคล้มป์ จำนวน 14 รายการ กบญ.12_2560_03 (27/12/2560)
ประกาศการจัดซื้อเครื่อง Disturbance Analyzer with Computer Notebook จำนวน 3 ชุด เครื่องวัดฮาร์โมนิกส์แบบพกพา จำนวน 1 ชุด กบล.11_2560_01 (30/11/2560)
ประกาศจัดซื้อเครื่องทดสอบมิเตอร์ 3 เฟส พร้อม rack test 20 Position จำนวน 1 ชุด กบล.11_2560_02 (30/11/2560)
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 2 รายการ ให้ กฟอ.ปากช่อง กบญ.11_2560_05 (30/11/2560)
ประกาศจัดซื้อพัสดุรอง ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ แบบที่ 6 ขนาด 2x36 วัตต์ บัลลาสต์แกรนเหล็ก การสูญเสียต่ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ จำนวน 2,073 ชุด กบญ.11_2560_01 (30/11/2560)
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลัก ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ รหัส 1-04-000-0000 จำนวน 195 ชุด ให้ กฟจ.บุรีรัมย์ กบญ.11_2560_03 (30/11/2560)
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลัก ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ รหัส 1-04-000-0000 จำนวน 196 ชุด ให้ กฟจ.ชัยภูมิ กบญ.11_2560_02 (30/11/2560)
ประกาศจัดซื้อพัสดุหลัก ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ รหัส 1-04-000-0000 จำนวน 196 ชุด ให้ กฟจ.สุรินทร์ กบญ.11_2560_04 (30/11/2560)
ประกาศอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(Split type) จำนวน 270 เครื่อง กวว.11_2560_01 (30/11/2560)
ประกาศจัดเช่ารถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู (กกค.10_2560_01) (06/10/2560)