- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 25252 บีทียู 2 เครื่อง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 32000 บีทียู 6 เครื่อง กปบ.06_2561_02 (29/06/2561)
ประกาศจัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 6 ชิ้น กบญ._06_61_02 (29/06/2561)
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 150 ชุด กบญ._06_61_03 (29/06/2561)
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 326 ชุด กบญ._06_61_04 (29/06/2561)
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 328 ชุด กบญ._06_61_01 (29/06/2561)
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 352 ชุด กบญ._06_61_05 (29/06/2561)
ประกาศการจัดซื้อเครื่องวัดอัตราส่วนขดลวดของหม้อแปลงจำนวน 1 เครื่อง กบล._05_2561_02 (31/05/2561)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ จำนวน 3 เครื่องๆละ 730,000 บาท (31/05/2561)
ประกาศจัดซื้อดรอพเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ หนึ่งอินซูเลเตอร์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ อสมมาตร กบญ._05_2561_01 (31/05/2561)
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์ จำนวน 310 ชุด กบญ._05_2561_03 (31/05/2561)