- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.คอนสวรรค์ กกค11_2561_02 (30/11/2561)
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.นาโพธิ์ กกค11_2561_03 (30/11/2561)
ประกาศการจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ (ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่4) ปี2561 รวม 6รายการ กบษ_10_2561_01 (31/10/2561)
ประกาศการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รวม 10 รายการ กบษ_10_2561_02 (31/10/2561)
ประกาศการจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ2 กบษ_10_2561_03 (31/10/2561)
ประกาศจัดซื้อหุ่นจำลองการช่วยฟื้นคืนชีพ กวว_10_2561_01 (31/10/2561)
ประกาศจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้งานระบบสื่อสาร Handheld optical Spectrum Analyzer Optical Time Domain Reflectometer Fiber Optic Fusion Splicer Cable and Antenna Analyzer กรส.09_2561_01 (28/09/2561)
ประกาศการจัดซื้อของที่ระลึก (แบตเตอรี่สำรอง) กบล.08_61_01 (31/08/2561)
ประกาศกาารจัดซื้อ เช่าที่ดิน สฟ..นม.9 (ช) กปบ.08_61_01 (31/08/2561)
ประกาศจัดซื้อล่อฟ้าแรงสูง จำนวน 303 ชุด กบญ.08_61_01 (31/08/2561)